Voor het eerst naar school!

Binnenkort begint uw kind bij ons op school. De meeste kinderen die nieuw bij ons op school beginnen, starten in groep 1. Voor hen is het de start van een hele nieuwe periode in hun leven. Zo leren ze in de klas allerlei nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen. Een nieuwe juf en een hele nieuwe omgeving. 
Om ervoor te zorgen dat de stap naar de basisschool zo gemakkelijk mogelijk zal verlopen, hebben we een aantal praktische zaken voor u op een rijtje gezet. 

Wenmomenten
Voordat je kind na de vierde verjaardag aan het schoolavontuur begint, vinden er vaak een aantal wenmomenten plaats.
Na de vierde verjaardag wordt in overleg met de school de dag afgesproken waarop je kind echt 'officieel' naar school mag. In de eerste periode is het niet noodzakelijk dat je kind al hele dagen naar school gaat. Als je denkt dat dit voor je kind teveel is, bespreek dit dan met de leerkracht. 
Vier jarigen zijn in het begin van hun basisschoolcarrière vaak heel moe. En dat is niet zo gek met al die nieuwe indrukken die ze opdoen. 

Ochtend pauze en middagpauze
Tijdens de korte pauze in de ochtend kunnen kinderen iets kleins eten en iets drinken. Wij stimuleren gezonde voeding. Wilt u gezonde tussendoortjes meegeven, zoals fruit, een boterham of een gezonde reep. Om het milieu zo min mogelijk te belasten, vinden we het fijn als u het eten en drinken meegeeft in bakjes en bekers die hergebruikt kunnen worden. En vergeet niet de lunchbox en drinkbekers van een naamsticker te voorzien. 

Tussen de middag eten de kinderen met hun eigen leerkracht. Na het eten en drinken spelen de kinderen buiten onder leiding van pedagogisch medewerkers van KinderRijk en Woest Zuid. Bij slecht weer blijven de kinderen uiteraard binnen in de eigen groep. 
Dit zogenaamde overblijven (ook tussenschoolse opvang genoemd) is geen verplichting. Voor het overblijven kunt u een jaarabonnement afsluiten. De kosten voor het overblijf vindt u elders op deze website. 
 
Heeft u nog andere vragen? Op de website (
www.roelofvenemaschool.nl) is meer uitgebreide informatie te vinden over onze school, net als de schoolgids. Kunt u hier niet de antwoorden vinden op uw vraag? Neem dan contact op met Maaike van Peursem, adjunct-directeur. Dat kan telefonisch via 020-6432385 of per mail m.vanpeursem@ogamstelland.nl 
 
Veel gestelde vragen:
 

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?
Wanneer komt mijn kind in de inloopgroep?
Wat als mijn kind niet zindelijk is?
Wat zijn de schooltijden en waar moet ik mijn kind brengen en halen?
Wat moet ik meegeven voor de pauze?
Wat heeft mijn kind nodig voor de gymles?
Kan mijn kind op school worden opgehaald door de Buitenschoolse Opvang?
Hoe kan ik mijn kind ziek melden?
Mag ik mijn 4-jarige af en toe thuis houden?
Hoe kan ik verlof aanvragen?
Hoe verloopt het contact met de leerkracht?
Maakt de school gebruik van ouderhulp?
 
 

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?

 
Kinderen mogen starten bij ons op school na hun 4e verjaardag. Ongeveer 2-3 weken van te voren mogen ze starten met wennen. De leerkracht neemt hiervoor telefonisch contact met u op. Vaak starten we met een dagdeel en breiden dit uit naar een hele dag. Het aantal wenmomenten is 3-4 keer.

 

Wanneer komt mijn kind in de inloopgroep?

 
Wij starten in januari een nieuwe groep voor de kinderen die van januari tot de zomer jarig zijn. De zes kleutergroepen tellen dan namelijk rond de 28 kinderen. De kinderen van de inloopgroep worden door de leerkracht(en) aan het einde van het schooljaar in kleine groepjes verdeeld zodat ze na de zomervakantie zullen starten in één van de zes kleutergroepen.

 

Wat als mijn kind niet zindelijk is?

 
Wanneer de kinderen bij ons op school komen, verwachten we dat ze zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet gaan. Wanneer wij praten over een enkel ongelukje (urine) dan is dat geen probleem. Op school zijn reservekleren aanwezig of u geeft zelf uw kind schone kleren mee in de tas.
 
Voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u van ons een informatieformulier 3,5 jarige. Wij verwachten dat u op dit formulier eerlijk aangeeft of uw kind wel/niet zindelijk is. Alleen als wij goed op de hoogte zijn, kunnen wij samen met u uw kind de passende zorg bieden.
 
Bij een ongelukje ontlasting of niet zindelijk zijn op dat gebied vragen wij u als ouders zelf uw kind te verschonen. Wanneer u hiertoe niet in de gelegenheid bent, zorgt u voor een persoon (bijvoorbeeld familielid) die uw zoon/dochter kan helpen. Deze persoon is voor de leerkracht telefonisch bereikbaar.
 
Indien uw kind nog niet zindelijk is en er is sprake van een medische indicatie dan ontvangen wij graag een kopie van de doktersverklaring. Naar aanleiding van deze medische indicatie gaan we met elkaar in gesprek (directie, intern begeleider en leerkracht) over de zorg die uw kind nodig heeft.
 
Wanneer er geen sprake is van een medische indicatie en uw kind is nog niet zindelijk, gaan wij ervan uit dat u stappen onderneemt om uw kind zindelijk te maken. U kunt daarvoor bijvoorbeeld contact opnemen met de GGD, schoolverpleegkundige of huisarts voor advies rondom het volgen van een zindelijkheidstraining. Ook in dat geval gaan we met elkaar in gesprek over de zorg die uw kind nodig heeft.

 

Wat zijn de schooltijden en waar moet ik mijn kind brengen en halen?

 
De deur gaat 's morgens open om 08.20 uur. De kleuters komen naar binnen aan de westzijde van het gebouw. In de klas is er dan gelegenheid om even een boekje te lezen in de kring of  voor een activiteit aan de tafel. Om 08.30 geeft de leerkracht een seintje om afscheid te nemen en dan gaan we beginnen.
 
's Middags kunnen de kinderen in de klas worden opgehaald. Dit is op maandag, dinsdag en donderdag om 14.45, op woensdag om 12.15 en vrijdag 12.00. Als uw kind opgehaald wordt door een ander, is het prettig wanneer u de leerkracht hierover informeert.

 

Wat moet ik meegeven voor de pauze?

 
In de loop van de ochtend hebben we een eetmoment met de kinderen. U mag uw kind fruit of een koek meegeven met drinken. Deze pauzehapjes zet u 's morgens bij binnenkomst op de daarvoor bestemde plek. Graag zelf even de naam van uw kind op het pauzehapje schrijven.
 
Tijdens de Tussen Schoolse Opvang (TSO) gaan de kinderen een half uur buiten spelen en eten ze in de klas onder begeleiding van de leerkracht en een TSO-medewerker.  De lunch die u meegeeft mag 's morgens in de tas blijven.
 

 

Wat heeft mijn kind nodig voor de gymles?

 
De kinderen gaan twee keer in de week gymmen in de speelzaal (spel- en toestellenles). Kleren zijn niet nodig maar gymschoenen zijn wel verplicht. Graag gymschoenen met klittenband of elastiek en voorzien van naam. De schoenen blijven op school en hangen aan de kapstok in hun eigen tas. Deze tas wordt door school verstrekt.
 

 

Kan mijn kind op school worden opgehaald door de Buitenschoolse Opvang?

 
In ons schoolgebouw is een BSO van Kinderrijk. De kinderen die naar Kinderrijk gaan worden in het gebouw opgehaald door de pedagogisch medewerkers. Andere organisaties halen de kinderen buiten op bij de leerkracht. Wij willen u vragen indien u gebruikt maakt van naschoolse opvang dit te melden bij de leerkracht.
 

 

Hoe kan ik mijn kind ziek melden?

 
U kunt uw kind ziekmelden door het formulier Afmelden in te vullen in de ouderapp.
 

 

Mag ik mijn 4-jarige af en toe thuis houden?

 
Als uw kind 4 jaar is, mag hij of zij naar school maar is nog niet leerplichtig. De Leerplichtwet geldt namelijk vanaf 5 jaar. Als u uw 4-jarige een dagje thuis wil houden dan mag dat. Het is goed dat de leerkracht hiervan op de hoogte is. Mocht dit meerdere dagen zijn door bijvoorbeeld een korte vakantie dan verzoeken wij u ook een verlofaanvraag te doen.

 

Hoe kan ik verlof aanvragen?

 
Op de website kunt u een verlofaanvraag downloaden. Vervolgens kunt u dit inleveren bij de balie. De baliemedewerkers zorgen ervoor dat dit bij de directie komt. U krijgt het formulier via de leerkracht retour.
 
Verlof aanvragen is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. De school dient zich te houden aan de wet en regelgeving die in de leerplichtwet is omschreven.
 

 

Hoe verloopt het contact met de leerkracht?

 
's Ochtends kan u de leerkracht direct en kort informeren over zaken die spelen rondom het welzijn van uw kind. Mochten er zaken zijn die een langer gesprek nodig hebben dan vragen we u om per mail een afspraak te maken met de leerkracht.
 
Verder hebben we gedurende het schooljaar geplande contactmomenten waarop we de ontwikkeling van het kind bespreken. Dit ziet er in groep 1-2 als volgt uit:
 
                  
Wanneer Met wie Inhoud
September/oktober Ouders groep 1 Kennismakingsgesprek
November Ouders en kind groep 2 Start/doelgesprekken
Januari/februari Ouders groep 1-2 10 minuten gesprekken
Juni/juli Ouders groep 1-2 10 minuten gesprekken
 
In de start/doelgesprekken bespreken we samen met het kind het belangrijkste leerdoel of de leerdoelen van het kind zowel op cognitief vlak, als op sociaal emotioneel. Ook is er ruimte voor vragen of kunnen aandachtspunten worden benoemd. Het kind krijgt de hoofdrol in het gesprek. De leerkracht is gespreksleider en de ouders zijn vooral toehoorder.
 
Er is ook ruimte voor tussentijds contact met de leerkracht. Dit kan op initiatief zijn van de leerkracht maar ook van u zelf. Deze tussentijdse gesprekken zijn gewenst om met elkaar te waarborgen dat uw kind de ondersteuning krijgt die nodig is.
 

 

Maakt de school gebruik van ouderhulp?

 
Hulp van ouders is onmisbaar. Iedere groep heeft klassenouders die de leerkracht ondersteunen bij het organiseren van feesten en buitenschoolse activiteiten. Ook informeren zij de andere ouders namens de leerkracht. Leerkrachten vragen regelmatig ouders om te rijden bij uitstapjes. Verder is er jaarlijks een spelletjes dag en een sportdag waarbij hulp van ouders gewenst is.
 
De Ouderraad (OR) ondersteunt de school bij het organiseren van een aantal van deze activiteiten die niet tot de kerntaak van het onderwijs behoren. Zo helpt de OR het team bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, het afscheid van groep 8 en de schoolreisjes.  Als u zich wilt inzetten voor de OR dan kunt u contact zoeken via dit e-mailadres:
or.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl.
 
Ouders die de school structureel iets extra's willen bieden, hebben zich verenigd in de Vrienden van de Roelof Venema School. Het doel is om de school (financieel) te helpen bij het realiseren van projecten of activiteiten waarbij de middelen van de school beperkt zijn. De vrienden organiseren het jaarlijkse slotfeest met fundraising.
 
De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Doel van de MR is om transparantie en een goede communicatie te borgen tussen school, leerkrachten en ouders. Suggesties en adviezen voor de MR kunt u mailen naar
mr.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl
.