Vrijwillige ouderbijdragen
 

De school krijgt financiële steun van het Rijk, waardoor het onderwijs kosteloos is.

Wel vragen wij een vrijwillige financiële ouderbijdrage voor extra activiteiten zoals sinterklaas-, kerst- en paasvieringen, traktaties, excursies, schoolreisjes, de schoolkrant, sport- en speldagen, sportkleding en dergelijke. Dit geld beheert de Ouderraad (OR). De penningmeester publiceert jaarlijks het financiële overzicht en de begroting van de OR. De hoogte van de bijdrage is 55 euro per kind. Als de ouders de bijdrage bezwaarlijk vinden, kunnen zij contact opnemen met de directeur of de penningmeester van de OR. Kinderen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, nemen deel aan de extra activiteiten die de school aanbiedt.

 

Overblijf
Scholen hebben de verplichting om voor tussenschools opvang (= overblijffaciliteit) te zorgen. Gezien het gegeven dat veel ouders beiden werken, wordt er op de Roelof Venema School vrijwel door alle leerlingen gebruik gemaakt van deze voorziening. Het is echter niet verplicht. Voor de kinderen die wel overblijven, vragen wij een bijdrage van de ouders.

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn de kosten voor het schooljaar 2022-2023; 3 x per week x € 1,25 = € 3,75 x 40 schoolweken = € 150,-  

Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de kosten voor het schooljaar 2022-2023;  4 x per week x € 1,25 = € 5,- x 40 weken = € 200,- 

Schoolkamp 

In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Naast de bijdrage die de Ouderraad doet, wordt een eigen bijdrage van € 90,- per leerling gevraagd.


Engels 

In groep 8 wordt voor iedereen het Anglia-examen afgenomen. Voor kinderen die een officieel examen met certificaat wensen, worden extra kosten in rekening gebracht, afhankelijk van het examenniveau. De kosten liggen tussen €26,- en € 60,-. In andere gevallen zal de school zelf kosteloos het examen afnemen.

 

De bijdragen  worden via automatische betaling  geïnd. Hiervoor wordt een digitaal betalingssysteem opgezet.

 

Sponsoring

Sponsoring is een mogelijkheid om de school financieel te ondersteunen. Wij maken incidenteel gebruik van deze mogelijkheid. Sponsoring moet passen binnen het vastgestelde beleid van de Onderwijsgroep Amstelland en binnen de visie van onze school. Ouders die extra mogelijkheden zien om de school financieel te ondersteunen, kunnen zich wenden tot de Vrienden van de Roelof Venema School.

 

Lidmaatschap Vrienden van de Roelof Venema School

Het lidmaatschap van deze vereniging bedraagt minimaal E 25, - per jaar. Een bijdrage kan overgemaakt worden op

IBAN: NL43 INGB 0008 1788 68

t.a.v. Vrienden RVS