Contact met ouders

Heeft u een vraag voor ons? Kijk eerst even bij de veel gestelde vragen. Misschien staat uw vraag er tussen. Mocht uw vraag er niet tussen staan dan kunt u ons natuurlijk altijd persoonlijk benaderen of per e-mail directie.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl

Op de website zijn veel antwoorden te vinden op praktische vragen als schooltijden, gymrooster, vakanties, ziekmelden en verlof aanvragen.
 
Veel gestelde vragen:

Wat mag ik van de school verwachten?
Hoe zijn de contactmomenten georganiseerd tussen ouder en leerkracht?
Hoe kom ik in contact met de directie?
Ik maak me zorgen over mijn kind. Bij wie moet ik zijn?
Ik kom er samen met de leerkracht en de directie niet uit. Wat kan ik doen?
Ik heb een vraag over de algemene gang van zaken op school. Bij wie moet ik zijn?
Hoe word ik geïnformeerd over wat er gebeurt op school?
Maakt de school gebruik van ouderhulp?
Hoe kan ik verlof aanvragen?
Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?


Wat mag ik van de school verwachten?

 
Het is onze wens dat ouders ervaren dat wij een school zijn die open staat voor vragen, wensen en opbouwende kritiek. Dat wij een team zijn dat bereid is om goed te luisteren en de zorgen van ouders serieus te nemen.
 
De beste basis voor een goede communicatie is dat we elkaar, school en ouders, zien als gelijkwaardige partners in de opvoeding. Een dialoog hierover die met wederzijds respect wordt gevoerd kan een meerwaarde betekenen voor de ontwikkeling van het kind.

 

Hoe zijn de contactmomenten georganiseerd tussen ouder en leerkracht?

 
Bij de start van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond in de groep van hun kind. Op deze avond vertelt de leerkracht over praktische zaken en hoe het lesprogramma er in het betreffende leerjaar uit ziet.
 
In de start/doelgesprekken bespreken we samen met het kind het belangrijkste leerdoel of de leerdoelen van het kind zowel op cognitief vlak, als op sociaal emotioneel. Ook is er ruimte voor vragen of kunnen aandachtspunten worden benoemd. Het kind krijgt de hoofdrol in het gesprek. De leerkracht is gespreksleider en de ouders zijn vooral toehoorder.
 
Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar twee gespreksmomenten naar aanleiding van de rapporten. De rapporten worden in januari/februari en juni/juli uitgereikt. Bij de eindgesprekken in juni/juli zijn ook de kinderen in de bovenbouw aanwezig.
 
De school heeft in de groepen 1 t/m 8 de volgende formele contactmomenten met ouders waarin de ontwikkeling van het kind wordt besproken:
                  
Wanneer Met wie Inhoud
September/oktober  Ouders groep 1 Kennismakingsgesprek 
  Ouders en kind groep 3-8  Start/doelgesprekken
November Ouders en kind groep 2 Start/doelgesprekken
  Ouders groep 8 Voortgangsgesprekken
Januari/februari Ouders en kind groep 8 Adviesgesprekken
  Ouders groep 1-7 Rapportgesprekken
Juni/juli Ouders groep 1-6 Rapportgesprekken
  Ouders en kind groep 7 Adviesgesprekken
 
Er is ook ruimte voor tussentijds contact met de leerkracht. Dit kan op initiatief zijn van de leerkracht maar ook van u zelf. Dit zodat we met elkaar waarborgen dat uw kind de ondersteuning krijgt die nodig is.

 

Hoe kom ik in contact met de directie?

 
De directie bestaat uit Leonie Webbers (directeur) Maaike van Peursem (adjunct-directeur onderbouw) en Anke de Jong (adjunct-directeur bovenbouw).
 
Er is dagelijks iemand van de directie aanwezig. In de ochtend kunt u tijdens de inloop uw vraag stellen of een afspraak maken bijvoorbeeld als u vragen heeft over het beleid van de school.

Tenslotte kunt u ook altijd per mail in contact komen met de directie:
Directie:
directie.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl

 

Ik maak me zorgen over mijn kind. Bij wie moet ik zijn?

 
Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het welbevinden van uw kind dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht. Dit kan door een kort persoonlijk contact als het moment dit toelaat. Anders kunt u per mail een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd.
 

Ayannah Griffith is als jeugdhulpverlener (ouder-kind coach) van de gemeente Amstelveen betrokken bij onze school. Een jeugdhulpverlener kan met u in gesprek als u vragen heeft over de opvoeding, ontwikkeling of sociale vaardigheden van uw kind. Ook kunt u bij haar terecht als u zich zorgen maakt of als u zich afvraagt of u zich zorgen moet maken. U kunt telefonisch contact opnemen of een mail sturen. 

Ayannah Griffith
Jeugdhulpverlener team Amstelveen Noord
Afdeling Jeugd & Samenleving
M (06)34559781
E a.griffith@amstelveen.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 
 

Ik kom er samen met de leerkracht en de directie niet uit. Wat kan ik doen?

Mocht u er samen met de leerkracht niet uitkomen dan kunt u zich richten tot de directie. De directie zal dan met u in gesprek gaan. De desbetreffende persoon zal dan direct of in tweede instantie ook bij het gesprek aanwezig zijn om de zaak op te kunnen helderen en op te lossen.

Komt u er niet uit met de leerkracht en de directie dan bestaat er een klachtenprocedure. De school heeft drie contactpersonen (CPOG) die u hierbij kunnen doorverwijzen:
Pauline Versluis:
p.versluis@ogamstelland.nl
Sanne Sloothaak: s.sloothaak@ogamstelland.nl
 

 

Ik heb een vraag over de algemene gang van zaken op school. Bij wie moet ik zijn?

 
Voor vragen over bijvoorbeeld vervanging, beleid of veiligheid kunt u terecht bij de directie.
 
Als het gaat om wijzigingen in uw gegevens (adres, e-mail enz.) dan kunt u dit doorgeven aan de administratie.
 
Daarnaast heeft de school een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Doel van de MR is om transparantie en een goede communicatie te borgen tussen school, leerkrachten en ouders. Suggesties en adviezen voor de MR kunt u mailen naar
mr.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl.
 

Hoe word ik geïnformeerd over wat er gebeurt op school?

 
Maandelijks ontvangt u in de ouderapp en per mail een nieuwsbrief. Mocht u deze nieuwsbrief niet ontvangen dan graag contact opnemen met de administratie. 
 
Ouders kunnen vragen om een stuk in de nieuwsbrief te plaatsen als het schoolbelang dient. Verder zullen partners vanuit onze omgeving (kerk, buurt en Kinderrijk) die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen desgewenst informatie plaatsen.
 
Leerkrachten informeren u over de klas via de ouderapp. 
 

Maakt de school gebruik van ouderhulp?

 
Hulp van ouders is onmisbaar. Iedere groep heeft klassenouders die de leerkracht ondersteunen bij het organiseren van feesten en buitenschoolse activiteiten. Ook informeren zij de andere ouders namens de leerkracht. Leerkrachten vragen regelmatig ouders om te rijden bij uitstapjes. Verder is er jaarlijks een spelletjes dag en een sportdag waarbij hulp van ouders gewenst is.
 
De Ouderraad (OR) ondersteunt de school bij het organiseren van een aantal van deze activiteiten die niet tot de kerntaak van het onderwijs behoren. Zo helpt de OR het team bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, het afscheid van groep 8 en de schoolreisjes.  Als u zich wilt inzetten voor de OR dan kunt u contact zoeken via dit e-mailadres:
or.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl.
 
Ouders die de school structureel iets extra's willen bieden, hebben zich verenigd in de Vrienden van de Roelof Venema School. Het doel is om de school (financieel) te helpen bij het realiseren van projecten of activiteiten waarbij de middelen van de school beperkt zijn. De vrienden organiseren het jaarlijkse slotfeest met fundraising.
  

Hoe kan ik verlof aanvragen?

 
Op de website kunt u een
verlofaanvraag downloaden. Vervolgens kunt u dit inleveren bij de balie. De baliemedewerkers zorgen ervoor dat dit bij de directie komt. U krijgt het formulier via de leerkracht retour.
 
Verlof aanvragen is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. De school dient zich te houden aan de wet en regelgeving die in de leerplichtwet is omschreven.
 

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

 
U kunt uw kind ziekmelden door het formulier Afmelden in te vullen in de ouderapp.