Medezeggenschapsraad
Elke school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben (MR). De MR van de RVS bestaat uit zowel ouders als personeel en heeft tot doel openheid vanuit de school en onderling overleg te bevorderen.  
We behartigen de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Daartoe geven we de directie verbetersignalen door en advies.  De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan.

De MR vergadert ongeveer elke 6 weken en kan op verzoek altijd worden bijgewoond door belangstellenden. De directie is op uitnodiging bij een deel van de vergadering aanwezig.

Een aantal onderwerpen keert  jaarlijks terug in de MR, zoals bijv. het jaarplan, de begroting en het vakantierooster. De MR heeft instemmings- dan wel adviesbevoegdheid bij deze onderwerpen. Daarnaast zijn er onderwerpen die we op de agenda zetten omdat we daar graag meer aandacht aan willen besteden en die we verder toelichten in dit verslag.

Uit een vorig schooljaar:
Thematisch onderwijs: afgelopen schooljaar heeft de school pilots uitgevoerd van twee aanbieders van thematisch onderwijs. Uit die pilots is door de school, in samenspraak met de leraren en de leerlingen, uiteindelijk gekozen voor het onderwijssysteem van Da Vinci. Vanaf het huidige schooljaar wordt Da Vinci toegepast vanaf groep 3. De MR heeft toegezien op het beslisproces en heeft zich steeds laten informeren over de inhoud van de programma's, bijvoorbeeld of ze dekkend zijn wat betreft het landelijk curriculum. Groep 1 en 2 werken ook thematisch via het digikeuzebord.
Schoolplan 2019-2023: In het vorige schooljaar is het plan vastgesteld waarin de visie en ideeën van het schoolbestuur en het personeel voor de komende vier schooljaren zijn vastgelegd. De MR dient in te stemmen met het schoolplan alvorens het bestuur het plan kan vaststellen. Dankzij de inspanningen van de directie is het plan een stevig, goed doorwrocht stuk geworden waarmee de Roelof Venema School de komende vier jaar goed vooruit kan. De MR is blij een steentje te kunnen hebben bijdragen en zal de komen jaren vinger aan de pols houden of de voorgenomen doelen behaald zullen worden.
Internationalisering: Internationalisering is een breed onderwerp en behelst zowel het fenomeen van toenemende meertaligheid bij leerlingen, als toename van culturele diversiteit en de komst van ouders die zelf andere schoolsystemen gewend zijn en soms vragen hebben wat betreft het Nederlandse schoolsysteem. Allemaal onderwerpen die  hoog op de agenda staan binnen de gemeente Amstelveen, de Amstelland Onderwijsgroep en de Roelof Venema School in het bijzonder.  Vanuit de MR hebben het afgelopen jaar het personeel en de ouders hun visie over dit onderwerp met het bestuur kunnen delen. Ook de komende jaren zal dit onderwerp niet van de agenda verdwijnen.
MR-reglement: Verder is vorige schooljaar een begin gemaakt met het vernieuwen van het MR-reglement in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving.
Komend schooljaar willen we kijken naar de invoering van het thematisch onderwijs dat vanaf groep 1 is ingevoerd. Verder willen we aandacht blijven schenken aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Duurzaamheid, onderwijsvernieuwing, innovatie en internationalisering van het onderwijs en de leerlingen blijven ook op de agenda.


Over de medezeggenschapsraad van de RVS
De MR van de RVS bestaat uit 8 leden, die verkozen zijn voor een periode van 3 jaar. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Niels de Jong (Bewegingsonderwijs), Edith Kok (groep 8 en secretaris van de MR), Willemijn van der Maesen (groep 6) en Renate Schreuder (groep 1/2). De ouders worden in de MR vertegenwoordigd door Guillaume Mounier (vader van Olivier, Benjamin & Philine), Annemiek Theunissen (moeder van Elodie, Julius en Vivienne), Erik Wals (vader van Eline en Filippa) en Caroline Hulshoff  (voorzitter en moeder van Reinier, Roland en Felix). 
 
Heb je een signaal of suggestie?
Wil je bepaalde onderwerpen onder de aandacht brengen van de school/de MR? Dan horen wij dat graag. Je kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein. Of bereiken via: mr.rvs@ogamstelland.nl Een van ons neemt dan zo snel mogelijk contact op.