Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2020-2021 - Roelof Venema School

Beste ouders en leerkrachten,

Dit is het jaarverslag 2020/2021 van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Roelof Venema School, waarin 4 personeelsleden en 4 ouders zitting hebben. Elke school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Een MR heeft tot doel openheid vanuit de school en onderling overleg te bevorderen. We behartigen de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Daartoe geven we de directie verbetersignalen en advies. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan. De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De directie is op uitnodiging bij een deel van de vergadering aanwezig.

Eens per jaar willen wij ouders en leerkrachten informeren over de belangrijkste thema's en ontwikkelingen die zijn besproken in de MR.

Onderwerpen vorig schooljaar 2020/2021
Een aantal onderwerpen keert jaarlijks terug in de MR, zoals bijv. het jaarplan, de begroting, het formatieplan en het vakantierooster. De MR heeft instemmings- dan wel adviesbevoegdheid bij deze onderwerpen. Daarnaast zijn er onderwerpen die we op de agenda zetten omdat we daar graag meer aandacht aan willen besteden. Zo waren afgelopen schooljaar 2020/2021 het Corona-beleid en -update bij elke bijeenkomst geagendeerd. Daarnaast stonden ook andere onderwerpen op de agenda:

Corona:
Corona is bij elke bijeenkomst besproken. Aan het begin van schooljaar 2020/2021 hebben we vooral geëvalueerd hoe de eerste lockdown was verlopen voor kinderen, ouders en personeel. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest: het optimaliseren van online onderwijs, het zeker stellen van genoeg contactmomenten tussen leerling en leerkracht, ondersteuning van leerlingen die thuis bleven, ondersteuning van docenten die noodopvang met les geven combineerden, inhalen van onderwijsachterstanden. De MR heeft gestimuleerd te leren van andere scholen. De MR is veelvuldig geconsulteerd over de communicatie van de Corona-maatregelen.


Schooltijden:
Er zijn diverse modellen van schooltijden gangbaar zoals het gelijke dagen-model en modellen met verschillende dagen (zoals we dat nu kennen op de RVS). Beide modellen hebben voor- en nadelen. Binnen de Stichting Onderwijsgroep Amstelland en ook binnen de gemeente Amstelveen worden verschillende modellen gebruikt. Vanwege de aandacht die Corona opeiste zijn er nog geen concrete plannen gemaakt voor het gewenste schooltijden model voor onze school.

Duurzaamheid:
Het thema duurzaamheid kan op grote belangstelling van de MR rekenen en past in de identiteit van onze school. De MR heeft aangegeven de directie actief te willen ondersteunen op dit thema. Hiertoe zijn diverse concrete plannen uitgewerkt. Vanwege Corona en de wisselingen in de directie, is dit thema uitgesteld tot schooljaar 2021/2022.

Tussenschoolse Opvang (TSO):
Dit was tijdelijk een knelpunt vanwege te weinig personeel. Door het activeren van studenten, oproepen in de nieuwsbrief en intensivering van de samenwerking met Kinderrijk is de situatie nu weer onder controle.

In schooljaar 2020/2021 hebben zowel de directeur als de adjunct-directeur Bovenbouw de school verlaten. De MR is actief betrokken geweest bij het selectieproces van hun vervangers door met een personeelslid en een ouder zitten te hebben in de Benoemingsadviescommissie. Ook is de MR actief in de Gemeenschappelijke MR van de Stichting Onderwijsgroep Amstelland. Daarnaast heeft de MR meegedacht over de communicatie en stimulering van het gebruik van de ouderapp.

Schooljaar 2021/2022
Verder willen we aandacht blijven schenken aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Duurzaamheid, onderwijsvernieuwing, innovatie en internationalisering van het onderwijs en de leerlingen blijven ook op de agenda. Daarnaast zal de MR de vinger aan de pols houden bij de besteding van de overheidsgelden die zijn toegekend om Corona-achterstanden in te halen (de zogenaamde NPO-gelden; Nationaal Programma Onderwijs).

Over de medezeggenschapsraad van de RVS
De MR van de RVS bestaat uit 8 leden, die verkozen zijn voor een periode van 3 jaar. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Niels de Jong (Bewegingsonderwijs), Edith Kok (groep 8 en secretaris van de MR), Linda Estoppey (groep 6) en Michelle Ales (groep 1/2). De ouders worden in de MR vertegenwoordigd door Frederike Vellekoop, Jiminez Turner (vader van Aharon, Chaya en Asher), Rona Cremers (moeder van Julian en Josephine) en Annemiek Theunissen (voorzitter en moeder van Elodie, Julius en Vivienne).

Heb je een signaal of suggestie?
Wil je bepaalde onderwerpen onder de aandacht brengen van de school/de MR? Dan horen wij dat graag. Je kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein of bereiken via
mr.roelofvenemaschool@ogamstelland.nl. Een van ons neemt dan zo snel mogelijk contact op.